Statut Świetlicy Środowiskowej

dla dzieci i młodzieży

TRAMPOLINA

 ul. Ostrowska 8 

 87-800 Włocławek

Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku

KSIĘŻA ORIONIŚCI

  

I.  Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawą prawną działalności Świetlicy Środowiskowej „Trampolina” jest:

1.       Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887)

2.       Statut Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści

3.       Niniejszy Statut

§ 2

  

1.       Siedzibą Świetlicy jest nieruchomość położona we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 8 (kościół Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego).

2.       Nazwa placówki brzmi: Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży „Trampolina” we Włocławku.

3.       Organem prowadzącym jest Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku, przy ul. Ostrowskiej 8 (Księża Orioniści).    

4.       Nadzór nad działalnością Świetlicy sprawuje Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku, przy ul. Ostrowskiej 8.

5.    Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania, jakością pracy oraz kwalifikacjami zatrudnionych pracowników sprawuje Kierownik placówki mianowany przez Proboszcza Parafii.

6.Dzieci korzystają ze świetlicy dobrowolnie i nieodpłatnie. Zajęcia w świetlicy przewidziane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem:

- zaniedbanych wychowawczo,

- pochodzących z grup ryzyka,

- mających problemy z nauką, zachowaniem,

7.    Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze świetlicy  do domu odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.

8. Rodzic bądź opiekun wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach świetlicowych, a w razie zaistniałej potrzeby interwencji medycznej na podejmowanie decyzji co do dziecka (udzielnie pierwszej pomocy medycznej  bądź doprowadzenie do placówki takową pomoc świadczącej).

II. Cele i zadania

§ 3

Świetlica Środowiskowa „Trampolina” jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą – placówką wsparcia dziennego – dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, której celem działalności jest wspieranie rodziny w procesieprzygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi.

§ 4

  • Do zadań Świetlicy należy realizacja funkcji opieki i wychowania poprzez:
  • pomocw nauce,
  • organizowaniedzieciom czasu wolnego,
  • rozwijaniezainteresowań,
  • rozwijanie kultury osobistej dzieci,
  • rozwójumiejętności interpersonalnych,
  • współpracaz rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe.
  • prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, działania zmierzające zapobieganiu wszelakiego rodzaju uzależnieniom i ochronie zdrowia,
  • promocja dziedzictwa kultury.

§ 5

Świetlica sprawuje opiekę dzienną nad dzieckiem, polegającą na wspomaganiu i uzupełnianiu niektórych funkcji rodziny. Formy pracy z dziećmi określa Regulamin świetlicy.

§ 6

Realizując swoje zadania Świetlica współpracuje z Urzędem Miasta, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, sądem, policją, szkołami, samorządem lokalnym, kościołem, pracownikiem socjalnym  i innymi organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny itp.

III. Zasady działania i organizacja Świetlicy Środowiskowej TRAMPOLINA

 

§7

Świetlica funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem świąt państwowych i kościelnych.

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, co najmniej 4 godziny dziennie w dni robocze, w godzinach popołudniowych i wieczornych, dostosowanych do potrzeb dzieci.

§8

Zasady naboru dzieci i młodzieży do świetlicy środowiskowej określa Regulamin świetlicy.

§9

Prawa i obowiązki wychowanków określa Regulamin świetlicy.

§10

Strukturę Środowiskowej Świetlicy tworzą:

1.       Kierownik

2.       Wychowawcy

3.       W razie potrzeby inne osoby wymienione w art. 26 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

4.       Wolontariusze

5.       Główny Księgowy.

 

§11

Świetlicą Środowiskową kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik mianowany przez Proboszcza Parafii.

§12

Zadania i obowiązki kierownika świetlicy określa Regulamin świetlicy.

§13

1.         W Świetlicy Środowiskowej działa Zespół Wychowawców. W jego skład wchodzą: kierownik, wychowawcy, psycholog i inni specjaliści powoływani przez kierownika.

2.         Do składu zespołu mogą też być zaproszone inne osoby, a w szczególności: wolontariusze, pracownicy szkoły, kuratorzy, pracownicy socjalni. Zadaniem zespołu jest ocena aktualnej sytuacji i potrzeb dzieci, wymiana informacji, planowanie oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych oraz analiza i weryfikacja metod pracy stosowanych w świetlicy.

3.         Zespół ten zbiera się minimum dwa razy do roku.

§14

Kwalifikacje kadry pedagogicznej zatrudnionej w Świetlicy Środowiskowej są zgodne z wymogami określonymi w art. 25 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 201 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.)

§15

Zadania Wychowawcy świetlicy środowiskowej określa Regulamin świetlicy.

§16

Działalność Świetlicy Środowiskowej może być wspierana pracą wolontariuszy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

IV. Obowiązująca dokumentacja

§ 17

Placówka prowadzi następującą dokumentację:

 dziennik zajęć

 karta pobytu dziecka

dokumentację osobistą dziecka: zgodę rodziców /opiekunów prawnych/na uczęszczanie dziecka do Placówki, wyniki badań, inne wskazania dotyczące opieki, wychowania i indywidualnej terapii itp. 

książkę protokołów zespołu wychowawców

 książkę zarządzeń Kierownika

 książkę kontroli

V. Gospodarka finansowa

§ 18

1.       Świetlica posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

2.       Świetlica pozyskuje dochody własne - prowadząc dodatkową działalność (odpłatne wynajmy pomieszczeń na uroczystości młodzieżowe i rodzinne), dotacje i darowizny.

3.       Świetlica może się ubiegać o dofinansowanie ze środków samorządu miasta, województwa, budżetu państwa oraz środków Unii Europejskiej.

4.       Kierownik Świetlicy jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.

VI. Postanowienia końcowe

§ 19

1.       Zmiany w Statucie świetlicy mogą być wprowadzane przez Proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku.

2.       W sprawach nieuregulowanych w powyższym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy z § 1.

Msze Święte

W dni powszednie
o godz. 7:00, 7:30, 18:00


W niedzielę i uroczystości
o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00


W Kaplicy Św. Antoniego
w Warząchewce Polskiej
w niedzielę
o godz. 9:30 i 11:30


Najbliższa Msza Święta
dla Niesłyszących

odbędzie się 
22 marca o godz. 15:00 
w kaplicy Domu Zakonnego

Dzieło Duchowej Adpocji Kapłanów

0191604
Twoje IP: 54.211.19.213
2015-03-30 09:04:01