Regulamin świetlicy

 

Regulamin Świetlicy Środowiskowej

dla dzieci i młodzieży

 

TRAMPOLINA


 ul. Ostrowska 8 
 87-800 Włocławek

 

                                                                                                

Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku

KSIĘŻA ORIONIŚCI

I.  Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawą prawną działalności Świetlicy Środowiskowej „Trampolina” jest:

1.       Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887)

2.     Statut Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści

3.       Statut świetlicy.

§ 2

1.       Siedzibą Świetlicy jest nieruchomość położona we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 8 (kościół Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego).

2.       Nazwa placówki brzmi: Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży „Trampolina” we Włocławku.

Świetlica używa pieczęci:

3.       Organem prowadzącym jest Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku, przy ul. Ostrowskiej 8 (Księża Orioniści).    

4.       Nadzór nad działalnością Świetlicy sprawuje Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku, przy ul. Ostrowskiej 8.

5.       Nadzór nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania, jakością pracy oraz kwalifikacjami zatrudnionych pracowników sprawuje Kierownik placówki mianowany przez Proboszcza.

6.       Dzieci korzystają ze świetlicy dobrowolnie i nieodpłatnie. Zajęcia w świetlicy przewidziane są dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem:

- zaniedbanych wychowawczo,

- pochodzących z grup ryzyka,

- mających problemy z nauką, zachowaniem,

 

7.     Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze świetlicy  do domu odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni.

8.     Rodzic bądź opiekun wyraża zgodę na udział dziecka w zajęciach świetlicowych, a w razie zaistniałej potrzeby interwencji medycznej na                        

zaistniałej potrzeby interwencji medycznej na podejmowanie decyzji co do dziecka (udzielnie pierwszej pomocymedycznej  bądź doprowadzenie do placówki takową pomoc świadczącej).

II. Cele i zadania

§ 3

Świetlica Środowiskowa „Trampolina” jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą – placówką wsparcia dziennego – dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, której celem działalności jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i innymi w zależności od potrzeb.

§ 4

Do zadań Świetlicy należy realizacja funkcji opieki i wychowania poprzez:

 • - pomocw nauce,
 • - organizowaniedzieciom czasu wolnego,
 • - rozwijaniezainteresowań,
 • - rozwijanie kultury osobistej dzieci,
 • - rozwójumiejętności interpersonalnych,
 • - współpracaz rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi jak: szkoła, placówki medyczne, kuratorzy sądowi, organizacje pozarządowe.
 • - prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, działania zmierzające zapobieganiu wszelakiego rodzaju uzależnieniom i ochronie zdrowia,
 • - promocja dziedzictwa kultury.
 • § 5

  Świetlica sprawuje opiekę dzienną nad dzieckiem, polegającą na wspomaganiu i uzupełnianiu niektórych funkcji rodziny. Odbywa się to w szczególności poprzez następujące formy pracy:

  1.       zajęcia edukacyjne: odrabianie lekcji, pomoc w wyrównywaniu deficytów i opóźnień w nauce - reedukacja, nauka języków obcych itp.,

  2.       zajęcia organizujące czas wolny: gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych, np. koncertach, wystawach, przedstawieniach teatralnych,

  3.       zajęcia wspierające rozwój zainteresowań i zdolności: plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie, sportowe itp.,

  4.       zajęcia zwiększające kulturę osobistą np. nauka zasad zachowania przy stole, nauka higieny,

  5.       zajęcia sportowe: gry zespołowe, zabawy zręcznościowe, nauka pływania, tenis stołowy, piłka nożna, siatkowa itp.,

  6.       działania na rzecz świetlicy, np. dbanie o wystrój placówki, porządek itp.,

  7.       działania na rzecz środowiska lokalnego, np. współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz innych społeczności,

  8.       współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu kontynuacji w środowisku rodzinnym podjętych działań, oraz pomocy rodzicom (opiekunom) w lepszym wykorzystaniu potencjału dziecka i ochrony go przed demoralizującym wpływem otoczenia.

  9.       udzielanie indywidualnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i w razie potrzeby terapeutycznej w sytuacjach konfliktowych, kryzysach rodzinnych i szkolnych, itp.

  § 6

  Realizując swoje zadania Świetlica współpracuje z Urzędem Miasta Włocławek, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,sądem,policją,szkołami,kościołem, pracownikiem socjalnym  i innymi organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny itp.

  III. Zasady działania i organizacja Świetlicy Środowiskowej TRAMPOLINA

  §7

  Świetlica funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem świąt państwowych i kościelnych.

  Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, co najmniej 4 godziny dziennie w dni robocze, w godzinach popołudniowych i wieczornych, dostosowanych do potrzeb dzieci.

  §8


  Zasady naboru dzieci i młodzieży do świetlicy środowiskowej

  1.    Wychowankowie są przyjmowani bez skierowań, na zasadzie dobrowolnego i wewnętrznie umotywowanego zgłoszenia dziecka i rodzica.

  2.       Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

  §9

  Prawa i obowiązki wychowanków:

       a.  Wychowanek świetlicy ma prawo do:

  • poszanowania jego godności osobistej, przekonań religijnych, ochrony przed przemocą, życzliwegotraktowania,
  • swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
  • obrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem
  • odwołania się od kary lub decyzji podjętej w sprawie dziecka
  • prywatności i ochrony przed bezpodstawną ingerencją w sprawy prywatne

     b.   Wychowanek ma obowiązek:

  • przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie uczestnika zajęć świetlicy,
  • współpracy w procesie opieki i wychowania,
  • przestrzegania zasad kultury współżycia,
  • pomagania innym,
  • dbania o mienie placówki, uczestniczenia w pracach porządkowych,
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć świetlicy jak i poza nią;
  • zgłaszania uszkodzonego sprzętu;
  • podczas zajęć w placówce oraz w czasie wycieczek i imprez organizowanych poza nią obowiązuję bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia tytoniu i zażywania środków psychoaktywnych

  c)       W przypadku zniszczenia mienia placówki, odpowiedzialność za wyrządzone przez dzieci szkody ponoszą rodzice (opiekunowie). Zobowiązani są do ich naprawienia bądź zwrotu w naturze lub w formie odszkodowania pieniężnego, zgodnie z przypisami kodeksu cywilnego.

  §10

  Strukturę Środowiskowej Świetlicy tworzą:

  1.       Kierownik

  2.       Wychowawcy

  3.       W razie potrzeby inne osoby wymienione w art. 26 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  4.       Wolontariusze

  5.       Główny Księgowy.

  §11

  Świetlicą Środowiskową kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik mianowany przez Proboszcza Parafii.

  §12

  Zadania i obowiązki kierownika

 • a)      Kierownik placówki wsparcia dziennego jest jednocześnie wychowawcą. W razie jego nieobecności trwającej ponad miesiąc placówką kieruje osoba wyznaczona przez Proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku .

  b)    Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników i wolontariuszy, którzy pracują w  świetlicy.

  c)      Do zadań kierownika należy:

  • opracowanie zakresów czynności i obowiązków podległym pracownikom i wolontariuszom,
   • systematyczne wizytacje zajęć grupowych i indywidualnych zgodnie z potrzebami i harmonogramem oraz ocena realizacji  zadań,
   • prowadzenie nadzoru nad warunkami sanitarnymi, przeciwpożarowymi, BHP oraz nad bezpieczeństwem podopiecznych i pracowników,
   • odpowiedzialność za powierzony majątek,
   • dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji świetlicy,
   • zapewnienie ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie

  §13

  1.         W Świetlicy Środowiskowej działa Zespół Wychowawców. W jego skład wchodzą: kierownik, wychowawcy i inni specjaliści powoływani przez kierownika.

  2.         Do składu zespołu mogą też być zaproszone inne osoby, a w szczególności: wolontariusze, pracownicy szkoły, kuratorzy, pracownicy socjalni. Zadaniem zespołu jest ocena aktualnej sytuacji i potrzeb dzieci, wymiana informacji, planowanie oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych oraz analiza i weryfikacja metod pracy stosowanych w świetlicy.

  3.         Zespół ten zbiera się minimum dwa razy do roku.

  §14
   

  Kwalifikacje kadry pedagogicznej zatrudnionej w Świetlicy Środowiskowej są zgodne z wymogami określonymi w art. 25 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 201 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.)

  §15

  Zadania Wychowawcy świetlicy środowiskowej

  Wychowawcy prowadzą zajęcia z grupą wychowanków, sprawują opiekę nad procesem wychowania i ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w pomieszczeniach świetlicy, podczas zabaw ruchowych na podwórku oraz podczas wycieczek i innych imprez, planują, organizują i prowadzą pracę opiekuńczo – wychowawczą z grupą dzieci oraz pracę indywidualną z dzieckiem, z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, z innymi osobami i instytucjami, wspierającymi rodzinę w wychowaniu dziecka, a w szczególności:

  • poznają sytuację, materialno- bytową, rodzinną, wychowawczą i szkolną wychowanków, ich stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i uzdolnienia, a także poznają przyczyny występujących problemów;
  • czuwają nad realizowaniem przez wychowanków obowiązków szkolnych;
  • współuczestniczą w opracowywaniu i realizacji indywidualnych oraz grupowych programów opiekuńczych i wychowawczych;
  • współpracują ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, z kuratorami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi;
  • współpracują z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, informują ich o postępach i trudnościach, zachęcają do współpracy w ich pokonywaniu oraz do udziału w bieżącym życiu placówki;
  • inspirują i organizują działania zespołowe powierzonej grupy wychowanków;
  • prowadzą obowiązującą dokumentacje;
  • sprawują opiekę nad wychowankami i uczestniczącymi w zajęciach poza placówką;
  • odpowiadają za pomieszczenia i wyposażenie w grupie wychowawczej, której odbywają się zajęcia;

  §16

  Działalność Świetlicy Środowiskowej może być wspierana pracą wolontariuszy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

  IV. Obowiązująca dokumentacja

  § 17

  1. Placówka prowadzi następującą dokumentację:


   

  a)        dziennik zajęć

  b)        karta pobytu dziecka

  c)        dokumentację osobistą dziecka: zgodę rodziców /opiekunów prawnych/ na uczęszczanie dziecka do Placówki, wyniki badań, inne wskazania dotyczące opieki, wychowania i indywidualnej terapii itp.

  d)        książkę protokołów zespołu wychowawców

  e)        książkę zarządzeń Kierownika

  f)        książkę kontroli

  V. Gospodarka finansowa

  § 18

  1.       Świetlica posiada wyodrębniony rachunek bankowe.

  2.       Świetlica pozyskuje dochody własne - prowadząc dodatkową działalność (odpłatne wynajmy pomieszczeń na uroczystości młodzieżowe i rodzinne), dotacje i darowizny.

  3.       Świetlica może się ubiegać o dofinansowanie ze środków samorządu miasta, województwa, budżetu państwa oraz środków Unii Europejskiej.

  4.       Kierownik Świetlicy jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.

  VI. Postanowienia końcowe

  § 19

  1.       Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane przez Proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku.

  2.       W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy z §1.

Msze Święte

W dni powszednie
o godz. 7:00, 7:30, 18:00


W niedzielę i uroczystości
o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00


W Kaplicy Św. Antoniego
w Warząchewce Polskiej
w niedzielę
o godz. 9:30 i 11:30


Najbliższa Msza Święta
dla Niesłyszących

odbędzie się 
22 marca o godz. 15:00 
w kaplicy Domu Zakonnego

Dzieło Duchowej Adpocji Kapłanów

0191679
Twoje IP: 54.211.222.233
2015-03-30 14:52:45